Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő neve: Sense Feel Kft.
adószáma: 27962837-2-20
székhelye: 8800 Nagykanizsa Dózsa György utca 119 M
e-elérhetősége: info@konigrestaurant.hu

A König Restaurant & Café Nagykanizsa Adatvédelmi szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a König Restaurant & Café Nagykanizsa minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A König Restaurant & Café Nagykanizsa által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a König Restaurant & Café Nagykanizsa megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a König Restaurant & Café Nagykanizsa által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek.

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE RENDELÉS

Az adatkezelő neve

Sense Feel Kft.

Az adatkezelő elérhetősége

info@konigrestaurant.hu

Az adatkezelés célja

a rendelési folyamat egyszerűsítése kötelezettségek nélkül

Az adatkezelés jogalapja

a rendelést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Rendelő személyes adatai az alábbiak szerint: név, e-mail cím, telefonszám, IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított rendelési folyamat megvalósulása, a rendelés megfelelősége esetén a későbbi rendelési folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tétele

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

 

 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

 

Az adatfeldolgozó neve

RushMusic Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1137 Budapest Radnóti Miklós utca 38.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a RushMusic Kft. (1137 Budapest Radnóti Miklós utca 38.), szerverén (Németország, Berlin, Falkenstein) az online rendelési modul működtetése, a beérkező online rendelések zárt rendszerben történő tárolása, rendelések visszaigazolásának lehetővé tétele

 

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE RENDELÉS

Az adatkezelő neve

Sense feel Kft.

Az adatkezelő elérhetősége

8800 Nagykanizsa Dózsa György utca 119 M

Az adatkezelés célja

a rendelési folyamat egyszerűsítése, a rendelés zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

a rendelést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Rendelő személyes adatai az alábbiak szerint: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított rendelési folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

 

 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

 

Az adatfeldolgozó neve

RushMusic Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1137 Budapest Radnóti Miklós utca 38.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a RushMusic Kft. (1137 Budapest Radnóti Miklós utca 38.), szerverén (Németország, Berlin, Falkenstein) az online rendelési modul működtetése, a beérkező online rendelések zárt rendszerben történő tárolása, rendelések visszaigazolásának lehetővé tétele

A König Restaurant & Café Nagykanizsa mindenkori vezető tisztségviselője a König Restaurant & Café Nagykanizsa sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa adatvédelmi rendszerének felügyeletét a vezető tisztségviselő látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelmi tisztviselőútján.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a König Restaurant & Café Nagykanizsa feltüntetett elérhetőségein.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a König Restaurant & Café Nagykanizsa csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egységvezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3] bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A König Restaurant & Café Nagykanizsa az általa üzemeltetett honlapon hírleveleire való feliratkozásnak (más néven VIP tagoknak) általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket kézbesít. A hírlevelekben esetenként direktmarketinget helyez el a König Restaurant & Café Nagykanizsa. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges, az érintett személy hozzájárulásán alapul az adatkezelés. Az érintettek adatait csak és kizárólag addig kezeli az adatkezelő, amíg a hírlevélről le nem iratkozik, vagy annak törlését írásban nem kéri az érintett.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Adatvédelmi tájékoztatónk letölthető PDF formátumban ide kattintva: PDF LETÖLTÉSE